Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΙΜ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ. 41-Α28/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΙΜ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Κτιριακή αναβάθμιση του Αγροτικού Μουσείου της ΕΚΙΜ στο Πισκοπιανό Χερσονήσου» στο πλαίσιο του «ΠΕ 1: ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΙΜ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010907849), CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Επιστημονικό Σωματείο, Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-283219 (εσωτ. 105), email: acc@ekim.gr.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: Το τίμημα για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των 32.174,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 13%.

Χρηματοδότηση του έργου: Τ.Π. CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διάρκεια της σύμβασης: τέσσερις (4) μήνες.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΕΚΙΜ www.ekim.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στη διεύθυνση Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-283219 (εσωτ. 105), Οικονομικό Τμήμα, Δευτέρα – Παρασκευή: 10.00-16.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00΄.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 10/06/2022, ώρα 12.30΄.

Εγγυήσεις απαιτούνται οι ακόλουθες: εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για όσο διαρκεί η σύμβαση.

Παράδοση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: εκατόν είκοσι (120) ημέρες

Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.

Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΚΙΜ: 20/05/2022.

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος της Ε.Κ.Ι.Μ.