Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Περιλιπτική Διακήρυξη
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αριθμός πρωτοκόλλου: 221-A114/2008 από 14/8/2008
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανακοινώνουμε ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.Κ.Ι.Μ.) διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση «Μουσειακού Εξοπλισμού», υποέργου του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.
Προϋπολογισμός υποέργου «ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟ¬ΠΛΙΣΜΟΣ»: 147.965,52 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ προέρχεται από ιδίους πόρους της Ε.Κ.Ι.Μ. Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 / ΚΩΔ: 2004ΕΠ00230111 της ΣΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006.
Τόπος Παράδοσης: Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμά και Συλλογή Θεανώς Μεταξά (Πισκοπιανό Χερσονήσου).
Γλώσσα: Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Μέχρι και 24/09/2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Στις 24/09/08, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Ε.Κ.Ι.Μ. (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, 3ος όροφος, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη, τηλ. 2810-288708, 283219).
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5α Β1.α του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ. 150/Α/10.07.07). Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο η 25/08/2008.
Για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα διατίθεται η αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία της Ε.Κ.Ι.Μ. και στην ιστοσελίδα www.ekim.gr. Πληροφορίες: κα. Αγγελική Μπαλτατζή, τηλ. 2810-288708 & 283219, Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00.
Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Ι.Μ.
Θεοχάρης Δετοράκης  
Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στις 22/08/2008:
1. Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Ε.τ.Κ.), Τεύχος Διακηρύξεων, Γραφείο Α3, Καποδιστρίου 34, 10454 Αθήνα, τηλ. 210 5279000, fax 210 5221004.
2. Στον ΕΟΜΜΕΧ, Ξενίας 16, 11528 Αθήνα, τηλ. 210 7491240, fax 210 7715025.

Μια (1) φορά, στις 25/08/2008, στις παρακάτω εφημερίδες οι οποίες στο τιμολόγιο πληρωμής θα επισυνάπτουν και τρία (3) αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης:
α) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», Σταδίου 5, 10562 Αθήνα, τηλ. 210 6061410, fax 210 6016563.
β) «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», Λεύκης 132, 14568 Κρυονέρι Αττικής, τηλ. 210 6262000 fax 210 6262007.
γ) Εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», Λάππα 7, 71305 Ηράκλειο, τηλ. 2810 282625, fax 2810 258161.
δ) Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», Ρούσου Χούρδου, 71201 Ηράκλειο, τηλ. 2810 224238, fax 2810 285856.

Θα τοιχοκολληθεί με αποδεικτικό ανάρτησης:
α) Στο Δήμο Ηρακλείου
β) Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου
γ) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Ν.Α. Ηρακλείου
Αναλυτική Διακήρυξη

Αρχείο PDF Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) (224 KB)

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών // ΕΚΙΜ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:­

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

147.965,52 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 / ΚΩΔ: 2004ΕΠ00230111 της ΣΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% απο το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

διακηρύσσει

την με ανοικτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου του υποέργου

«ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

 

Προϋπολογισμός «Μουσειακού Εξοπλισμού»: 124.340,77 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
Προϋπολογισμός «Μουσειακού Εξοπλισμού»: 147.965,52 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008Αρ. Πρωτ. Διακηρ.: 221-A114/2008

Ημερομηνία: 14/08/08

URL: http://www.ekim.gr

E-mail: info@historical-museum.gr

Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 27

Ταχ. Κωδ.: 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ. 2810-283219, 2810-288708

Fax: 2810-283754

ΕΡΓΟ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

147.965,52 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 / ΚΩΔ: 2004ΕΠ00230111 της ΣΑΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% απο το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006

Πληροφορίες: Αγγελική Μπαλτατζή

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ:

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις κάτωθι Διατάξεις και Αποφάσεις:

Α) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
Β) του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ. 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
Γ) την αριθμ. 3581/21-6-2004 απόφ. του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης περί ένταξης της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης, ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 / ΣΑΕΠ 002/3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% απο το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006,
Δ) την υπ' αρ. 15/1-14/8/2008 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Κ.Ι.Μ., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης διακήρυξης,
Ε) την υπ' αρ. πρωτ. 8222/08-08-2008 σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου «Μουσειακός Εξοπλισμός».


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακού εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ)
I)       Κατασκευή και εγκατάσταση είκοσι, συνολικά προθηκών, που κατατάσσονται σε τέσσερις τύπους.
II)     Κατασκευή και εγκατάσταση έξι βάσεων για ένταξη ηλεκτρονικών πολυμέσων (touch screens).
III)    Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικής κατασκευής προβολής διακοσμητικών μοτίβων.
IV)    Κατασκευή ξύλινων τελάρων για επένδυση βαρέων υφαντών.
V)     Κατασκευή και εγκατάσταση βάθρων.
VI)    Προμήθεια και εγκατάσταση βάσεων από πλεξιγκλάς, διαφόρων σχημάτων και τύπων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΑ)
VII)   Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων (δύο τύπων).
VIII) Προμήθεια, κοπή και τοποθέτηση καθρέφτη.

 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 147.965,52 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 19%). Ο Φ.Π.Α., ύψους 23.624,75 €, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Φορέα Υλοποίησης.

Η τοποθέτηση- παράδοση αφορά στο Αγροτικό Μουσείο Μενελάου Παρλαμά και Συλλογή Θεανώς Μεταξά, στο Πισκοπιανό Χερσονήσου.

 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.


3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
(3ος όροφος)
Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 27
Τ.Κ.: 71202  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

24/09/2008

ΤΕΤΑΡΤΗ

11.00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α)         τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β)         ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ)         συνεταιρισμοί,
δ)         κοινοπραξίες προμηθευτών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.


5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: (Τα αρχείο ανοίγουν με adobe reader)

5.1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) (88 KB)

5.2.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) (217 KB)

5.3.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) (87 KB)

5.4.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) (260 KB)

5.5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) (150 KB)

5.6.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) (167 KB)

5.7

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) (211 KB)

5.8

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) (4.4 MB)

 

6. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4 και 36 του Κ.Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07).

 

7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με το διαγωνισμό μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.


8. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στις 22/08/2008:

  1. Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Ε.τ.Κ.), Τεύχος Διακηρύξεων, Γραφείο Α3, Καποδιστρίου 34, 10454 Αθήνα, τηλ. 210 5279000, fax 210 5221004.
  2. Στον ΕΟΜΜΕΧ, Ξενίας 16, 11528 Αθήνα, τηλ. 210 7491240, fax 210 7715025.

Μια (1) φορά, στις 25/08/2008, στις παρακάτω εφημερίδες οι οποίες στο τιμολόγιο πληρωμής θα επισυνάπτουν και τρία (3) αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης:
α)   «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», Σταδίου 5, 10562 Αθήνα, τηλ. 210 6061410, fax 210 6016563.
β)   «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», Λεύκης 132, 14568 Κρυονέρι Αττικής, τηλ. 210 6262000 fax 210 6262007.
γ)   Εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», Λάππα 7, 71305 Ηράκλειο, τηλ. 2810 282625, fax 2810 258161.
δ)   Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», Ρούσου Χούρδου, 71201 Ηράκλειο, τηλ. 2810 224238, fax 2810 285856.

Θα τοιχοκολληθεί με αποδεικτικό ανάρτησης:
α) Στο Δήμο Ηρακλείου
β) Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου
γ) Στον πίνακα ανακοινώσεων της Ν.Α. Ηρακλείου

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Ι.Μ.
Θεοχάρης Δετοράκης