Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Έργο "Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης" - Διακήρυξη 2ου Υποέργου - Ομάδας Β
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Ηράκλειο, 02/08/2012
Αρ. Πρωτ. 218-A106/2012
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Διεύθυνση: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη.
Τηλ. 2810-288708. Fax: 2810-283754. Email: info@historical-museum.gr
Διεύθυνση διαδικτύου: www.ekim.gr
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
ΟΜΑΔΑ Β «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΜΚ» του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 του ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»
Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: Το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ» - Ομάδα Β του Έργου «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» αφορά στην αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.
Τα υπό προμήθεια είδη είναι:
Ομάδα Β: Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ

Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: CPV 32234000-2, 32235000-9.
Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός του Έργου για την ΟΜΑΔΑ Β ανέρχεται στο ποσό των 22.711,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.465,00 € , ΦΠΑ: 4.246,95 €).
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 1) Κάθε προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ύψους για Ομάδα Β: 1.135,60 €. 2) Με την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να κατατεθεί Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (Απόφαση 2600/17-6-2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης). Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί ή σύμβαση: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έχουν την κατοικία ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στο εσωτερικό των χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, και πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη.
Οι ως άνω δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον για μία τριετία (3ετία) σε παρεμφερή έργα

Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το ΠΔ 118/2007

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από τα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810-288708. Fax: 2810-283754. Email: info@historical-museum.gr. Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Βιολάκη) ή από την ιστοσελίδα www.ekim.gr της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 14/09/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ.
Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 14/09/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ. Τόπος: Γραφεία Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη).
Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή νομίμως μεταφρασμένα.
Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Λοιπές πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810 288708. Fax: 2810 283754. Email: info@historical-museum.gr. Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Βιολάκη (10.00-17.00 Δευτέρα-Παρασκευή).

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στο τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ): 03/08/2012

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ.  
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (173 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (561 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (259 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (154 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2 & 3 (344 KB)