Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Έργο "Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης" - Διακήρυξη 2ου Υποέργου
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Ηράκλειο, 02/08/2011
Αρ. Πρωτ. 309-Α201/2011
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Διεύθυνση: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη.
Τηλ. 2810-288708. Fax: 2810-283754. Email: info@historical-museum.gr
Διεύθυνση διαδικτύου: www.ekim.gr
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΜΚ»
Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: Το Υποέργο 2 «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ» του έργου «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» αφορά στην αναβάθμιση τόσο του συστήματος κλιματισμού όσο και των συστημάτων ασφαλείας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.
Τα υπό προμήθεια είδη κατανέμονται σε δύο ομάδες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά και για τις δύο ομάδες του διαγωνισμού ή μεμονωμένα για μια από τις δύο ομάδες.
Ομάδα Α: Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού ΙΜΚ

Ομάδα Β: Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ

Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: CPV 39717200-3, 32234000-2, 32235000-9.
Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός του Έργου και για τις δύο ομάδες Α+Β ανέρχεται στο ποσό των 71.586,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.200,00 €, ΦΠΑ: 13.386,00 €). Για την Ομάδα Α ανέρχεται στο ποσό των 48.874,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και για την Ομάδα Β στο ποσό των 22.711,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 1) Κάθε προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ύψους για την Ομάδα Α: 2.443,70 € και για την Ομάδα Β: 1.135,60 €. 2) Με την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να κατατεθεί Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (Απόφαση 2600/17-6-2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης). Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί ή σύμβαση: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. Δύναται να ζητηθεί ή σύσταση Κοινοπραξίας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έχουν την κατοικία ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στο εσωτερικό των χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, και πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη.
Οι ως άνω δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον για μία τριετία (3ετία) σε παρεμφερή έργα.

Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το ΠΔ 118/2007.
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από τα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810-288708. Fax: 2810-283754. Email: info@historical-museum.gr. Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Βιολάκη) ή από την ιστοσελίδα www.ekim.gr της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 12/09/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ.
Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 12/09/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ. Τόπος: Γραφεία Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη).
Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή νομίμως μεταφρασμένα.
Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Λοιπές πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810 288708. Fax: 2810 283754. Email: info@historical-museum.gr. Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Βιολάκη (10.00-17.00 Δευτέρα-Παρασκευή).

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στο τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ): 02/08/2011
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ.  
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (147 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1199 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (128 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΣΧΕΔΙΑ (1369 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (147 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (διόρθωση) (91 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2 & 3 (379 KB)