Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Έργο «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης», Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ομάδα Γ «Προμήθεια σκιάστρων στην νότια αυλή του Μουσείου» του Υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του ΙΜΚ» (Διενέργεια Διαγωνισμού: 16/01/2014)

Ηράκλειο, 27/12/2013
Αρ. Πρωτ. 384-A185/2013
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ. 2810 288708, Fax: 2810 283754
Πληροφορίες: Βαγγελιώ Βιολάκη
Email: info@historical-museum.gr, Διευθύνσεις διαδικτύου: www.ekim.gr

Ονομασία που δόθηκε στην σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΚ» - ΟΜΑΔΑ Γ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης
Η Ομάδα Γ «Προμήθεια σκιάστρων στην νότια αυλή του Μουσείου» του Υποέργου 1 «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του ΙΜΚ» της πράξης «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» αφορά στην προμήθεια δύο ομπρελών με τις βάσεις τους για τη νότια αυλή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Συνολική ποσότητα ή έκταση
Ο προϋπολογισμός της Ομάδας Γ είναι 7.380,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
1) Κάθε προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ύψους για την Ομάδα Γ: 369,00 €. 2) Με την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να κατατεθεί Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την οριστική παραλαβή του έργου.

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί ή σύμβαση
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. Δύναται να ζητηθεί ή σύσταση Κοινοπραξίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έχουν την κατοικία ή την καταστατική τους έδρα, κεντρική διοίκηση ή κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στο εσωτερικό των χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, και πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Είδος διαδικασίας
Πρόχειρος Διαγωνισμός σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007.

Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την ιστοσελίδα www.ekim.gr της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών ή να τα προμηθεύουν από τα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810-288708. Fax: 2810-283754. Email: info@historical-museum.gr. Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Βιολάκη).

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών
16/01/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ.

Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
16/01/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ. Τόπος: Γραφεία Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη).

Γλώσσα διαγωνισμού
Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή νομίμως μεταφρασμένα.

Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Λοιπές πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810 288708. Fax: 2810 283754. Email: info@historical-museum.gr. Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Βιολάκη (09.30-15.30 Δευτέρα-Παρασκευή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.ekim.gr της αναθέτουσας αρχής: 30/12/2013


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΚΙΜ

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Αναλυτική Διακήρυξη