Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης», Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» (Διενέργεια Διαγωνισμού: 28/01/2014)

Ηράκλειο, 4/12/2013
Αρ. Πρωτ. 362-Α175/2013
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ. 2810 288708, Fax: 2810 283754
Πληροφορίες: Βαγγελιώ Βιολάκη
Email: info@historical-museum.gr, Διευθύνσεις διαδικτύου: www.ekim.gr

Ονομασία που δόθηκε στην σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή
Υποέργο 1 «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» (κωδ. ΟΠΣ 376107)

Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών
CPV: 72262000 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης
Το υποέργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» αφορά συνολικά την τεκμηρίωση 6.718 και την ψηφιοποίηση 42.493 διαφόρων τεκμηρίων από τις Συλλογές και τα Αρχεία του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης τα οποία θα διατεθούν στο κοινό με τη χρήση έξυπνων τεχνολογικών εφαρμογών. Συνοπτικά τα αντικείμενα προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση είναι τα ακόλουθα: 1) Περιοδικό Κρητικά Χρονικά, τ. ΙΕ΄-ΚΕ, 2) Χάρτες, 3) Βιβλία, 4) Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας και άλλες εφημερίδες, 5) Χειρόγραφα. Τα πακέτα εργασίας (ΠΕ) του έργου είναι: ΠΕ1: Προμήθεια εξοπλισμού, ΠΕ2: Συλλογή - Τεκμηρίωση υλικού, ΠΕ3: Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία υλικού, ΠΕ4: Ανάπτυξη δικτυακής πύλης προβολής του πολιτιστικού υλικού του ΙΜΚ, ΠΕ5: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Συμμετοχής - Web 2 εργαλείων, ΠΕ6: Ανάπτυξη εφαρμογής της πύλης για φορητές συσκευές, ΠΕ7: Προμήθεια εφαρμογής e–ticketing, ΠΕ8: Μετάφραση στα Αγγλικά – εισαγωγή μεταδεδομένων, ΠΕ9: Εκπαίδευση χρηστών – πιλοτική λειτουργία (συμπεριλαμβανομένου του τελικού ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων και μεταφόρτωσης των μεταδεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας στο ΕΚΤ).
Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά το πέρας του έργου θα είναι: 1) Υπηρεσίες Πληροφόρησης, 2) Υπηρεσίες συνεργατική μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης, 3) Υπηρεσία e-ticketing.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη.

Προϋπολογισμός Έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ (352.330,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 286.447,15 €, ΦΠΑ: 65.882,85 €.

Χρόνος υλοποίησης - Διάρκεια της σύμβασης
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δεκαεπτά (17) μήνες.

Απαιτούμενες εγγυήσεις
1) Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσοστού 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 17.616,50 €.
2) Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ποσοστού 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3) Εφόσον επιλεχθεί από τον Ανάδοχο τρόπος πληρωμής με προκαταβολή, καταθέτει ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής η οποία επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.

Προσόντα διαγωνιζομένων
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί με τεκμηριωμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο του υποέργου.

Ισχύς των προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Διαδικασία
Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 60/2007.

Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία υποβολής διευκρινήσεων επί των όρων της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι 10/1/2014. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις στις 17/1/2014. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών στη διεύθυνση Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την καταληπτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης (28 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.) των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών στη διεύθυνση Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στο τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ): 6/12/2013
- Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ekim.gr

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΚΙΜ

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Εφ. Ευρ. Ένωσης_6-12-2013(158 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΦΕΚ 13-12-2013 (142KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΨΣ_ΕΚΙΜ_τεύχος Α (672 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΨΣ_ΕΚΙΜ_τεύχος Β (741 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΨΣ_ΕΚΙΜ_τεύχος Γ (915 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Πλαίσιο Συνεργασίας ΕΚΙΜ-ΕΚΤ (797 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Τεύχος Β & Γ_Πίνακες & Υποδείγματα (1,57 MB)