Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Έργο «Διαχείριση και προστασία ευπαθών έργων τέχνης σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
Πρόχειρος διαγωνισμός ανάθεσης σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες παραδοτέων του Εταίρου 3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ηράκλειο, 7/5/2014
Αρ. Πρωτ. 178-Α80/2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810 288708, Fax: 2810 283754, email: info@historical-museum.gr)

Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι, υπό τον επιτελικό και ευρύτερο συντονιστικό ρόλο της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Αναθέτουσας Αρχής και Εταίρου 3 του έργου «Διαχείριση και προστασία ευπαθών έργων τέχνης σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, η εκπόνηση και παράδοση των παρακάτω πακέτων εργασιών στο πλαίσιο του έργου ΜΟΥΣΕΙΑ:

ΠΕ1

3.1.1

 Έκθεση προσδιορισμού χώρων μελέτης

ΠΕ2

3.2.3

 Έκθεση προσδιορισμού κρυσταλλικών επικαθίσεων

ΠΕ3

3.3.3

 Έκθεση προσδιορισμού σωματιδιακών επικαθίσεων

ΠΕ4

3.4.3

 Έκθεση προσδιορισμού μικροβιακών επικαθίσεων

ΠΕ5

4.1.3

 Έκθεση προσδιορισμού αερίων ρύπων στο ΙΜΚ

ΠΕ6

4.2.3

 Έκθεση προσδιορισμού στερεών αιωρούμενων σωματιδίων

ΠΕ7

4.3.3

 Έκθεση προσδιορισμού βιοαρεζόλ

ΠΕ8

4.4.3

 Έκθεση μετρήσεων θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και UV

ΠΕ9

4.5.3

 Έκθεση προσδιορισμού ρυθμού αερισμού εκθεσιακών χώρων

ΠΕ10

5.1.3

 Αισθητήρες PPO

ΠΕ11

5.3.3

 Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

ΠΕ12

6.1.3

 Ηλεκτρικός Κατακρημνιστής

ΠΕ13

6.2.3

 Σύστημα Ακτινοβόλησης UV

Προμήθεια εξοπλισμού δεν περιλαμβάνετε στα παραδοτέα του Αναδόχου. Το έργο θα εκτελεστεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο το οποίο ανήκει στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Προϋπολογισμός: 44.900 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/8/2015.

Εγγυήσεις: 1) Κάθε προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ύψους 2.245 €. 2) Με την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να κατατεθεί Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%

Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας προκήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού: Μέσω της ιστοσελίδας www.ekim.gr της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 26/5/2014 και ώρα 12.00΄ στα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο) Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00-17.00.

Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή νομίμως μεταφρασμένα.

Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 26/5/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ στα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 60 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Βαγγελιώ Βιολάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, τηλ. 2810 288708, 2810 283219, Δευτέρα – Παρασκευή: 10.00-16.00.

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.ekim.gr της αναθέτουσας αρχής: 8/5/2014Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ.

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Αναλυτική Διακήρυξη (572 KB)