Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Έργο «Διαχείριση και προστασία ευπαθών έργων τέχνης σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθαρισμού του αέρα και μετρητών περιβαλλοντικών συνθηκών για το ΙΜΚ (Διενέργεια διαγωνισμού: 8/6/2015)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ηράκλειο, 20/5/2015
Αρ. Πρωτ. 81-A52/2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810 288708, Fax: 2810 283754, email: info@historical-museum.gr)

Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθαρισμού του αέρα και μετρητών περιβαλλοντικών συνθηκών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Αναθέτουσας Αρχής και Εταίρου 3 του έργου «Διαχείριση και προστασία ευπαθών έργων τέχνης σε Μουσεία από αέριους ρύπους - ΜΟΥΣΕΙΑ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

Προϋπολογισμός: 19.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: 1 μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εγγυήσεις: 1) Κάθε προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ύψους 950 € (5% του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 2) Με την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να κατατεθεί Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 3) Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας που θα ανέρχεται σε 1,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με χρόνο ισχύος το χρονικό διάστημα της εγγύησης του εξοπλισμού.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας προκήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού: Μέσω της ιστοσελίδας www.ekim.gr της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 8/6/2015 και ώρα 12.00΄ στα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο) Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00.

Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή νομίμως μεταφρασμένα.

Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 8/6/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ στα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 60 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Βαγγελιώ Βιολάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, τηλ. 2810 288708, 2810 283219, Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-16.00.

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.ekim.gr της αναθέτουσας αρχής: 20/5/2015

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ.

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Αναλυτική Διακήρυξη (548 KB)