Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Έργο «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000), Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»
Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός σε πέντε τμήματα για την «Προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων και προστασίας από αέριους ρύπους στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» (Διενέργεια διαγωνισμού: 02/09/2020)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Πρωτ.: 82-Α42/2020
ΑΔΑ 6ΞΗΦ46Μ3Μ5-ΩΣΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
για την «Προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων και προστασίας
από αέριους ρύπους στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης»

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Δικαιούχου 3 του έργου «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Ο εξοπλισμός χωρίζεται σε πέντε (5) τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα, Παραδοτέο 3.3.1 «Έκθεση προσδιορισμού αέριων ρύπων σε χώρους έκθεσης ευπαθών υλικών», συνολικός προϋπολογισμός 9.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια εξοπλισμού πλατφορμών υλικού, Παραδοτέο 4.3.2 «Ανάπτυξη φορητού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης», προϋπολογισμός 19.800,00 €

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προστασίας, Παραδοτέο 5.3.1 «Μελέτη υλικών και συστημάτων προστασίας», προϋπολογισμός 8.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 4: Αναβάθμιση υφιστάμενων προθηκών σε μικροκλιματικές, Παραδοτέο 5.3.4 «Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας σε χώρους έκθεσης», προϋπολογισμός 12.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 5: Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού, Παραδοτέο 5.3.4 «Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας σε χώρους έκθεσης», προϋπολογισμός 38.500,00 €.

2. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): ΤΜΗΜΑ 1: 35125100-7, ΤΜΗΜΑ 2: 30200000-1, ΤΜΗΜΑ 3: 92521210-4, ΤΜΗΜΑ 4: 92521100-0, ΤΜΗΜΑ 5: 42512300-1.

3. Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Επιστημονικό Σωματείο, Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. 2810-288708, email: info@historical-museum.gr.

4. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: Ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ (87.300,00 €), πλέον ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 108.252,00 €, ΦΠΑ 20.952,00 €). Αναλυτικά, ΤΜΗΜΑ 1: 9.000,00 € πλέον ΦΠΑ και 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 2: 19.800,00 € πλέον ΦΠΑ και 24.552,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 3: 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ και 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 4: 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ και 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 5: 38.500,00 € πλέον ΦΠΑ και 47.740,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

5. Χρηματοδότηση του έργου: Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ10260000 - Κωδ. ΣΑΕΠ 102/6) και της Κύπρου στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Δικαιούχο 3 την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

6. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΕΚΙΜ 396-Α225/02-11-2019, ΑΔΑ Ω2ΓΞ46Μ3Μ5-6Β6.

7. Τόπος παράδοσης: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη.

8. Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

10. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα ή όλα τα τμήματα, όπως ορίζει η Διακήρυξη.

11. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

12. Διάρκεια της σύμβασης: Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

13. Τροποποίηση της σύμβασης. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβαση, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 4412/2016).

14. Τα έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθενται από:
Α) το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, όλες τις εργάσιμες ημέρες. (Πληροφορίες: κα. Βαγγελιώ Βιολάκη, Τηλ. +30 2810-288708 (εσωτ. 108), Φαξ:+30 2810-283754, e-mail: info@historical-museum.gr, και
Β) ηλεκτρονικά από το site της ΕΚΙΜ www.ekim.gr και την διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

15. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 89217,2.

16. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 15.30΄.

17. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και τα αρμόδια πιστοποιημένα όργανα με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Τετάρτη 02/09/2020 και ώρα 11:00΄.

18. Εγγυήσεις απαιτούνται οι ακόλουθες: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους για το ΤΜΗΜΑ 1 ποσό 180,00 €, για το ΤΜΗΜΑ 2 ποσό 396,00 €, για το ΤΜΗΜΑ 3 ποσό 160,00 €, για το ΤΜΗΜΑ 4 ποσό 240,00 €, και για το ΤΜΗΜΑ 5 ποσό 770,00 €. Με την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

19. Παράδοση: Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

20. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

21. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.

22. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: έξι (6) μήνες.

23. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.

24. Ημερομηνία ανάρτησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr : 31/07/2020. Ημερομηνία ανάρτησης στο KHΜΔΗΣ, στη «Διαύγεια» και αποστολής στον ελληνικό τύπο: 01/08/2020. Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΚΙΜ: 03/08/2020.

25. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος της Ε.Κ.Ι.Μ.