Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Ακουστική ξενάγηση Αγροτικού Μουσείου με δυνατότητα χρήσης από Α.Μ.Ε.Α.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Πρωτ.: 229-Α155/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Ακουστική ξενάγηση Αγροτικού Μουσείου με δυνατότητα χρήσης από Α.Μ.Ε.Α.»

Αντικείμενο του διαγωνισμού: ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο «Ακουστική ξενάγηση Αγροτικού Μουσείου με δυνατότητα χρήσης από Α.Μ.Ε.Α.»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Επιστημονικό Σωματείο, Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. 2810-283219, email: acc@ekim.gr.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: Το τίμημα για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 23.445,00 ευρώ ΜΗ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Χρηματοδότηση του έργου: Τ.Π. CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διάρκεια της σύμβασης: 2 (δύο) μήνες.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΕΚΙΜ www.ekim.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στη διεύθυνση Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810-283219, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 11.00΄-15.00΄.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 20/09/2021, ώρα 13.30΄.

Εγγυήσεις απαιτούνται οι ακόλουθες: εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για όσο διαρκεί η σύμβαση.

Παράδοση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: εξήντα (60) ημέρες

Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.

Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΚΙΜ: 08/09/2021.

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Για την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος της Ε.Κ.Ι.Μ.