Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης [Διάρκεια: 13.9 - 27.09.2012] (κλειστή) / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Τίτλος:

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης»

Κείμενο:
α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:

Αντικείμενο του έργου είναι η τεκμηρίωση και η ψηφιοποίηση διαφόρων τεκμηρίων από τις Συλλογές και τα Αρχεία του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης που καλύπτουν μια ευρεία χρονολογική περίοδο της Κρητικής ιστορίας, από τους μεσαιωνικούς χρόνους (11ος -12ος αιώνας) ως τα μέσα του 20ου αιώνα, τα οποία θα διατεθούν στο κοινό με τη χρήση έξυπνων τεχνολογικών εφαρμογών.

Συνοπτικά τα αντικείμενα προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση είναι τα ακόλουθα:
Το περιοδικό Κρητικά Χρονικά, τ. ΙΕ΄-ΚΕ
Χάρτες
Βιβλία
Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας και άλλες εφημερίδες
Χειρόγραφα

Ποσοτικά τα αντικείμενα προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση είναι τα ακόλουθα:

Τεκμηρίωση υλικού 6.718 τεκμήρια συνολικά διαφόρων ειδών:
6.313 φύλλα εφημερίδων
16 έντυπα βιβλία
18 χειρόγραφα βιβλία
55 χάρτες
316 άρθρα συνολικά από τα Κρητικά Χρονικά

Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία υλικού 42.493 σελίδων:
26.446 σελίδες εφημερίδων (OCR σε 18.128 – Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας)
6.048 σελίδες βιβλίων
4.646 σελίδες χειρογράφων
55 χάρτες διαφόρων διαστάσεων και ιστορικών περιόδων
5.298 σελ. από τους 14 τόμους των Κρητικών Χρονικών (και OCR)

Τα πακέτα εργασίας (ΠΕ) του έργου είναι:
ΠΕ1: Προμήθεια εξοπλισμού
ΠΕ2: Συλλογή - Τεκμηρίωση υλικού
ΠΕ3: Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία υλικού
ΠΕ4: Ανάπτυξη δικτυακής πύλης προβολής του πολιτιστικού υλικού του ΙΜΚ.
ΠΕ5: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Συμμετοχής - web 2 εργαλείων
ΠΕ6: Ανάπτυξη εφαρμογής της πύλης για φορητές συσκευές
ΠΕ7: Προμήθεια εφαρμογής e – ticketing
ΠΕ8: Μετάφραση στα Αγγλικά – εισαγωγή μεταδεδομένων
ΠΕ9: Εκπαίδευση χρηστών – πιλοτική λειτουργία

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά το πέρας του έργου θα είναι:
Υπηρεσίες Πληροφόρησης
Υπηρεσίες συνεργατική μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης
Υπηρεσία e-ticketing

Αντικείμενο:

α) Αντικείμενο του έργου είναι η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικού και η ανάπτυξη μιας σειράς από ψηφιακές εφαρμογές που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω διάθεση και προβολή του σημαντικού υλικού που διαθέτει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 376107 και κωδικός υποέργου 376107) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Πενήντα Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων Τριάντα Ευρώ (352.330,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 286.447,15 €.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 13.09.2012 έως 27.09.2012

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία προκήρυξης

ε) Το link στο site της ETAIΡIAΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΚΙΜ)
είναι www.ekim.gr

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

 

ETAIΡIA ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΚΙΜ)
Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Βιολάκη, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλ. 2810 283219, 2810 288708
Φαξ. 2810 283754
Email: violaki@ekim.gr

Στοιχεία επικοινωνίας (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ):

 

Τηλ: 210-3722400, 8011125555
Fax: 210-37 22 499
Email: infodesk@madc.gr, diavoulefsi@madc.gr

Συνημμένα
αρχεία προκήρυξης:

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΒΙΟΛΑΚΗ