Ενεργές | Αρχείο Προκηρύξεων | Αρχείο Διαβουλεύσεων
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Έργο "Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης" - Διακήρυξη 3ου Υποέργου
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Ηράκλειο, 06/07/2011
Αρ. Πρωτ. 283-Α184/2011
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Διεύθυνση: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη.
Τηλ. 2810-288708. Fax: 2810-283754. Email: info@historical-museum.gr
Διεύθυνση διαδικτύου: www.ekim.gr

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΚ»

Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: Το Υποέργο 3 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη εφαρμογών για το ΙΜΚ» του έργου «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης» αναφέρεται στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για το ΙΜΚ και τα παραδοτέα του είναι:
ΠΑ 3.1: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός για το ΙΜΚ
- Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης και Αίθουσας Σεμιναρίων
- Εξοπλισμός εκθεσιακών χώρων
ΠΑ 3.2: Αναβάθμιση δυναμικής ιστοσελίδας (δυναμική διαχείριση)
ΠΑ 3.3: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων προσαρμοσμένης στα δεδομένα του ΙΜΚ
ΠΑ 3.4: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής Νομισματικής έκθεσης
ΠΑ 3.5: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για την Αίθ. Α.Γ. Καλοκαιρινού
ΠΑ 3.6: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για Αίθ. Κεραμεικών - Γλυπτοθήκη
ΠΑ 3.7: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για Αίθ. Ν. Καζαντζάκη
ΠΑ 3.8: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον Οδυσσέα Ελύτη
ΠΑ 3.9: Προμήθεια και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ξενάγησης για τους επισκέπτες του ΙΜΚ
ΠΑ 3.10: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής
ΠΑ 3.11: Υλοποίηση εικονικής ξενάγησης στο ΙΜΚ
Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών: CPV 72262000-9, 32322000-6.
Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (310.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 252.032,52 €, ΦΠΑ: 57.967,48 €).
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 1) Κάθε προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 15.500 €. 2) Με την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να κατατεθεί Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους (Απόφαση 2600/17-6-2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης). Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί ή σύμβαση: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. Δύναται να ζητηθεί ή σύσταση Κοινοπραξίας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός κατά την διαδικασία που προβλέπεται από τα Π.Δ. 60/2007 και 118/2007.
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από τα γραφεία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810-288708. Fax: 2810-283754. Email: info@historical-museum.gr. Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Βιολάκη) ή από την ιστοσελίδα www.ekim.gr της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 22/8/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ.
Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: 22/8/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ. Τόπος: Γραφεία Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη).
Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή νομίμως μεταφρασμένα.
Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Λοιπές πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη. Τηλ. 2810 288708. Fax: 2810 283754. Email: info@historical-museum.gr. Υπεύθυνη: Βαγγελιώ Βιολάκη (10.00-17.00 Δευτέρα-Παρασκευή).
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στο τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ): 06/07/2011

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Αλέξης Καλοκαιρινός
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ι.Μ.  
Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (144 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1004 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (134 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαικής Ενωσης (139 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Παράρτημα 02: Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Συμμόρφωσης (45 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Παράρτημα 03: Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (45 KB)

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) Παράρτημα 04: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (45 KB)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που απευθύνθηκαν εγγράφως στην ΕΚΙΜ σχετικά με την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού του 3ου Υποέργου

Αρχείο PDF (Left Click to Open, Right Click to Download) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ